Pripojenie samostatných stavebných objektov

(väčšie výrobne; iné objekty, ktoré nie sú v blízkosti NN distribučnej sústavy) z existujúcej VN distribučnej sústavy cez odberateľskú transformátorovú stanicu
 1. Účel za akým zákazník (partner) žiada územno-technickú informáciu:
  •  kúpa pozemku bez existujúceho pripojenia
  •  plánované pripojenie odberu k distribučnej sústave
  •  zmena podmienok pripojenia (zmena miesta, MRK, prechod z VN do NN a naopak...)
 2. Čo má obsahovať žiadosť a ako ju podať:
  • V žiadosti musí byť uvedené:
   • parcelné čísla stavbou dotknutých pozemkov
   • predmet výstavby (rodinný dom, bytový dom,  výrobná prevádzka, obchod) 
   • požadovaná výkonová bilancia (predpokladaný sumárny výkon všetkých inštalovaných spotrebičov v pripojovanom objekte ponížený koeficientom súčasnosti ). Výkonovú bilanciu vie vypočítať podľa toho, aké spotrebiče/zariadenia sa budú nachádzať v dome/objekte projektant.
  •  Prílohy k žiadosti:
   • aktuálna kópia snímky katastrálnej mapy, ktorú si môže žiadateľ stiahnuť, napr. na www.katasterportal.sk
  •  Žiadosť je možné poslať poštou, alebo na podateľňu.
 3. Akú informáciu dostane žiadateľ v odpovedi a na čo slúži
  •  ZSD definuje technické podmienky pripojenia:
   • bod napojenia do distribučnej sústavy;
   • veľkosť hlavného istiaceho prvku pre odberné miesto;
   • doporučené umiestnenie elektromerového rozvádzača;
   • návrh riešenia v prípade neexistujúcich alebo nedostatočných sietí ak je to možné – investícia do nových sietí prípadne rekonštrukcia existujúcich.
  • Územno-technická informácia slúži ako podklad pre projektovú dokumentáciu pre územné konanie.

Pre účely vyjadrenia je potrebné predložiť prislúchajúce dokumenty:

 1. Projektovú dokumentáciu:
  • pripojenia stavebného objektu na existujúcu VN distribučnú sústavu; 
  • odberateľskej transformátorovej stanice;
  • osadenia stavebného objektu na pozemku.

  Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN a  NN sietí v podmienkach spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ zverejnených na tejto stránke.

 2. Platný územný plán rozvoja (mesta, obce, mestskej časti, miestnej časti),

Pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je nutné požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o územno-technickú informáciu.

Pre účely vyjadrenia je potrebné predložiť prislúchajúce dokumenty:

 1. Projektovú dokumentáciu:
  • pripojenia stavebného objektu na existujúcu VN distribučnú sústavu,
  • odberateľskej transformátorovej stanice, 
  • osadenia stavebného objektu na pozemku.

  Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN a NN sietí v podmienkach spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ zverejnených na tejto stránke  a na základe technických podmienok pripojenia uvedených v uzatvorenej Zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

 2. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu musí žiadateľ uzatvoriť so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná na základe žiadosti o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave, ktorá je zverejnená na tejto stránke.
 3. Kópiu právoplatného územného rozhodnutia vydaného príslušným stavebných úradom.

Kontaktné údaje:

Všetky informácie sa nachádzajú na tejto webovej stránke, resp. nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0850 333 999.