Pripojenie samostatných stavebných objektov

(rodinné domy, sklady, predajne, malé výrobne atď.)
 1. Účel za akým zákazník (partner) žiada územno-technickú informáciu:
  •  kúpa pozemku bez existujúceho pripojenia
  •  plánované pripojenie odberu k distribučnej sústave
  •  zmena podmienok pripojenia (zmena miesta, MRK, prechod z VN do NN a naopak...)
 2. Čo má obsahovať žiadosť a ako ju podať:
  • V žiadosti musí byť uvedené:
   • parcelné čísla stavbou dotknutých pozemkov
   • predmet výstavby (rodinný dom, bytový dom,  výrobná prevádzka, obchod) 
   • požadovaná výkonová bilancia (predpokladaný sumárny výkon všetkých inštalovaných spotrebičov v pripojovanom objekte ponížený koeficientom súčasnosti ). Výkonovú bilanciu vie vypočítať podľa toho, aké spotrebiče/zariadenia sa budú nachádzať v dome/objekte projektant.
  •  Prílohy k žiadosti:
   • aktuálna kópia snímky katastrálnej mapy, ktorú si môže žiadateľ stiahnuť, napr. na www.katasterportal.sk
   •  Žiadosť je možné poslať poštou, alebo na podateľňu.
 3. Akú informáciu dostane žiadateľ v odpovedi a na čo slúži
  •  ZSD definuje technické podmienky pripojenia:
   • bod napojenia do distribučnej sústavy;
   • veľkosť hlavného istiaceho prvku pre odberné miesto;
   • doporučené umiestnenie elektromerového rozvádzača;
   • návrh riešenia v prípade neexistujúcich alebo nedostatočných sietí ak je to možné – investícia do nových sietí prípadne rekonštrukcia existujúcich.
  • Územno-technická informácia slúži ako podklad pre projektovú dokumentáciu pre územné konanie.

V závislosti od typu pripojenia je potrebné predložiť prislúchajúce dokumenty:

Pripojenie samostatných stavebných objektov (rodinné domy, sklady, predajne, malé výrobne atď. ) z existujúcej NN distribučnej sústavy:

1. Projektovú dokumentáciu:

 • pripojenia stavebného objektu na existujúcu NN distribučnú sústavu (technická správa s výkonovými bilanciami, jednopólová schéma, situačný výkres)
 • osadenia stavebného objektu na pozemku.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN a  NN sietí v podmienkach spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ zverejnených na tejto stránke. 

2. Platný územný plán rozvoja  (mesta, obce, mestskej časti, miestnej časti).

Pripojenie z vyprojektovanej NN distribučnej sústavy, ktorú bude budovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, Zmluvy o spolupráci, príp. Budúcej zmluvy o kúpe prenajatej veci:

1. Projektovú dokumentáciu:

 • pripojenia stavebného objektu na vyprojektovanú NN distribučnú sústavu,
 • osadenia stavebného objektu na pozemku.

Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN a NN sietí v podmienkach spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ zverejnených na tejto stránke.

2. Kópiu právoplatného územného rozhodnutia vydaného príslušným stavebných úradom.

V závislosti od typu pripojenia je potrebné predložiť prislúchajúce dokumenty:

Pripojenie samostatných stavebných objektov (rodinné domy, sklady, predajne, malé výrobne atď. ) z existujúcej NN distribučnej sústavy:

 1. Projektovú dokumentáciu:
  • pripojenia stavebného objektu na existujúcu NN distribučnú sústavu,
  • osadenia stavebného objektu na pozemku.

  Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN a  NN sietí v podmienkach spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ zverejnených na tejto stránke a na základe technických podmienok pripojenia uvedených v uzatvorenej Zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

 2. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu musí žiadateľ uzatvoriť so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná na základe žiadosti o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave, ktorá je zverejnená na stránke ww.zsdis.sk.

Pripojenie z vyprojektovanej NN distribučnej sústavy, ktorú bude budovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, Zmluvy o spolupráci, príp. Budúcej zmluvy o kúpe prenajatej veci:

 1. Projektovú dokumentáciu:
  • pripojenia stavebného objektu na vyprojektovanú NN distribučnú sústavu
  • osadenia stavebného objektu na pozemku.

  Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN a  NN sietí v podmienkach spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ zverejnených na tejto stránke a na základe technických podmienok pripojenia uvedených v uzatvorenej Zmluve o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

 2. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu musí žiadateľ uzatvoriť so  spoločnosťou  Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, v ktorej budú stanovené technické podmienky pripojenia. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy bude vypracovaná na základe žiadosti o pripojenie odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave, ktorá je zverejnená na tejto stránke.
 3. V prípade pripojenia bytového domu musí byť pred podaním k vyjadreniu spracovávaná projektová dokumentácia konzultovaná s príslušným špecialistom správy energetických zariadení.

Kontaktné údaje:
Všetky informácie sa nachádzajú na tejto webovej stránke , resp. nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0850 333 999.