Pravidlá na nájom transformátora

Nájom energetických zariadení (transformátora) cudzím subjektom

Nájom druhého napájacieho vedenia (rezervné napájanie), nájom rezervovanej kapacity, nájom energetických zariadení spoločnosťou od cudzích vlastníkov a nájom nehnuteľností a podperných bodov, nie sú predmetom tohto postupu.

Predmet nájmu

Predmetom nájmu môžu byť len energetické zariadenia vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Do nájmu sa môžu dávať len zariadenia z prevádzkových rezerv, ktoré nie sú potrebné k zabezpečeniu bezpečnej a bezporuchovej prevádzky siete a zároveň je zabezpečená dostatočná poruchová rezerva.

Použité skratky a vysvetlenia pojmov
DS – distribučná sústava
EZ – energetické zariadenie
ZSD – Západoslovenská distribučná, a.s. (Vlastník)
DTR – distribučný transformátor
TS – transformačná stanica
SEZ – správa energetických zariadení
IM - karta investičného majetku
NIS – network information system

Žiadateľ
Žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podáva žiadosť na nájom transformátora, ďalej len Žiadateľ.

Vlastník/Prevádzkovateľ energetického zariadenia
Vlastníkom energetických zariadení je Západoslovenská distribučná, a.s., ďalej len Vlastník.

Správca energetického zariadenia (ďalej len Správca EZ)
Správcom je príslušná správa energetických zariadení Západoslovenskej distribučná, a.s., podľa regionálneho členenia ďalej len Správca EZ.

Cena za nájom transformátora
Cena za nájom distribučného transformátora je stanovená v Cenníku služieb distribúcie elektriny Vlastníka na tejto stránke.

Ceny sú aktualizované pribežne, zvyčajne raz ročne (po zverejnení Miery inflácie Štatistickým úradom SR) a pri následnej aktualizácii Cenníka služieb distribúcie elektriny.

Doba nájmu transformátora
Doba nájmu je stanovená v zmluve. 

Služby súvisiace s nájmom transformátora
Iné služby spojené s nájmom zariadenia (doprava prenajímaného zariadenia, montáž, pripojenie prenajímaného zariadenia a pod.) sú riešené individuálnou kalkuláciou, nie sú zahrnuté v Zmluve o nájme transformátora.

Adresa pre podávanie Žiadostí na nájom EZ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Úsek správy energetických zariadení
Čulenova 6,
816 47 Bratislava

Všeobecné pravidlá na nájom transformátora

Pri riešení každého nájmu transformátora vo vlastníctve Západoslovenskej distribučnej, a.s., je potrebné postupovať v zmysle tohto postupu.

Žiadateľ, ktorý požaduje nájom transformátora, je povinný podať písomnú Žiadosť na nájom transformátora , ktorá je umiestnená na tu.

 1. Žiadateľ písomne vyplní Žiadosť na nájom transformátora a podá ju osobne alebo ju pošle poštou na adresu:
  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
  alebo ju podá osobne v sídle príslušného Správcu EZ.
 2. Správca EZ má povinnosť preveriť možnosť nájmu a vypracovať zmluvu na nájom do 30 dní od podania žiadosti.
  Vzor Zmluvy je umiestnený na tejto stránke v časti Dokumenty – Predpisy prevádzkovateľa – Pravidlá na nájom energetického zariadenia.
 3. Zmluvu na nájom transformátora ako prvý podpisuje Žiadateľ.
 4. Žiadateľ podpísanú zmluvu podá osobne alebo pošle poštou na adresu:
  Západoslovenská distribučná, a.s.
  Čulenova 6, 816 47 Bratislava
  alebo podá osobne v sídle príslušného Správcu EZ.