Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy

Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy

Ku dňu 1. januára 2014 začína spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., (ZSD) fakturovať Ostatné tarify za použitie distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou užívateľov distribučnej sústavy v domácnostiach (ďalej Ostatné tarify), užívateľom distribučnej sústavy s priebehovým meraním pripojeným na nízke napätie.

Ide o Ostané tarify za: prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK), prekročenie rezervovanej kapacity (RK), nedodržanie predpísanej úrovne účinníka a jalovej dodávky elektriny.

ZSD fakturovaním Ostatných taríf v súlade s platnou legislatívou uplatňuje nediskriminačný, jednotný prístup
k zákazníkom.

Viac informácií:
Aktuálny Cenník za distribúciu elektriny a za poskytovanie systémových služieb
Otázky a odpovede k Ostatným tarifám za použitie distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.