Budovanie distribučných transformátorových staníc

VN a NN distribučných rozvodovplánovaných obytných zón a lokalít, ktoré budú budované na základe Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, Zmluvy o spolupráci, príp. Budúcej zmluvy o kúpe prenajatej veci
 1. Účel za akým zákazník (partner) žiada územno-technickú informáciu:
  • developerský projekt
  • priemyselný park
  • kúpa pozemku bez existujúceho pripojenia
  • preloženia existujúcich energetických zariadení
 2. Čo má obsahovať žiadosť a ako ju podať:
  1. V žiadosti musí byť uvedené:
   1. parcelné čísla stavbou dotknutých pozemkov
   2. predmet výstavby (rodinný dom, bytový dom, výrobná prevádzka, obchod, nová lokalita atď.)
   3. požadovaná výkonová bilancia – predpokladaný sumárny výkon všetkých budúcich odberateľov
  2. Prílohy kžiadosti:
   1. aktuálna kópia snímky katastrálnej mapy, ktorú si môžete stiahnuť napr. na www.katasterportal.sk
  3. Žiadosť je možné poslať poštou, alebo na podateľňu
 3. Akú informáciu dostane žiadateľ vodpovedi ana čo slúži:
  1. ZSD definuje technické podmienky pripojenia:
   1. Bod napojenia do distribučnej sústavy
   2. Doporučené trasy budúcich sietí a umiestnenieprípadných transformačných staníc
  2. Územno-technická informácia slúži ako podklad pre projektovú dokumentáciu pre územné konanie

Pre účely vyjadrenia je potrebné: 

 1. Pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je nutné požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. o územno-technickú informáciu.
 2. Spracovávaná projektová dokumentácia musí byť pred podaním k vyjadreniu konzultovaná s príslušným špecialistom správy energetických zariadení.

Pre účely vyjadrenia je potrebné predložiť prislúchajúce dokumenty:

 1. Projektovú dokumentáciu pre budovanie distribučných transformátorových staníc, VN a NN distribučných rozvodov plánovaných obytných zón a lokalít. Dokumentácia musí byť vypracovaná v zmysle „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových VN a  NN sietí v podmienkach spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.“ zverejnených na tejto stránke.
 2. Spracovávaná projektová dokumentácia musí byť pred podaním k vyjadreniu konzultovaná s príslušným špecialistom správy energetických zariadení.
 3. Kópiu právoplatného územného rozhodnutia vydaného príslušným stavebných úradom
 4. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre budovanie distribučných transformátorových staníc, VN a NN distribučných rozvodov plánovaných obytných zón a lokalít bude vydané až po uzatvorení Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy, Zmluvy o spolupráci príp. Budúcej zmluvy o kúpe prenajatej veci.

Kontaktné údaje:

Všetky informácie sa nachádzajú na tejto webovej stránke, resp. nás môžete kontaktovať na zákazníckej linke 0850 333 999.