Zmena pripojenia

Ak potrebujete zmeniť existujúce pripojenie do distribučnej siete, pripravili sme pre vás návod ako jednoducho vyriešiť najčastejšie typy zmien.

Kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie

Pri zmene odberateľa na existujúcom odbernom mieste je potrebné kontaktovať svojho dodávateľa elektriny. Dodávateľ vie ako zabezpečiť vašu požiadavku tak, aby ste nemali žiadne starosti.

Podajte si žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave.

POZOR: V prípade požiadavky o zmenu technických podmienok pripojenia (napr.: navýšenie hodnoty ističa, navýšenie počtu fáz, ...) bude v Zmluve o pripojení stanovený aj pripojovací poplatok.

Ak je časť bytového domu určená na podnikanie, používa distribučnú sadzbu určenú podnikateľským subjektom.

Stále je pritom možné pre časť bytového domu určenú na bývanie priznať sadzbu pre domácnosti, za splnení určitých podmienok.

Podmienky pre priznanie distribučnej sadzby pre domácnosť podľa § 47 ods. 3 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetí z 11. júla 2011 č. 255/2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

Distribúcia elektriny a dodávka elektriny do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu tvoriacich odberné miesto bytového domu, ktoré je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení iba domácnosťami, sa považuje za distribúciu elektriny a dodávku elektriny pre domácnosť.

Ak je niektorý nebytový priestor alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu určená na podnikanie, možno pre ostatné časti spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu priznať sadzbu pre domácnosti, len ak nebytový priestor alebo časť spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu určené na podnikanie tvoria samostatné odberné miesto pripojené priamo do distribučnej sústavy, vybavené určeným meradlom a s uzavretou samostatnou zmluvou o združenej dodávke elektriny, pričom nebytový priestor, spoločná časť alebo spoločné zariadenia musí mať samostatný vstup z vonkajšieho priestranstva.

Podrobnosti o žiadosti na zmenu distribučnej sadzby s prílohami

Žiadosť na zmenu distribučnej sadzby obsahuje:

 1. identifikačné údaje žiadateľa, ktorým je správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 2. adresu bytového domu,
 3. čísla vchodov bytového domu patriace pod jedno odberné miesto,
 4. číslo listu vlastníctva, na ktorom je bytový dom zapísaný v katastri nehnuteľností,
 5. EIC kódy a čísla elektromerov odberných miest spoločných častí bytového domu,
 6. EIC kódy a čísla elektromerov odberných miest spoločných zariadení bytového domu,
 7. EIC kódy a čísla elektromerov odberných miest nebytových priestorov bytového domu.
 8. stavy elektromerov pre odberné miesta k požadovanému dňu zmeny,
 9. požadovaná distribučná sadzba pre odberné miesta.

Prílohami žiadostí na zmenu distribučnej sadzby sú:

 1. Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že:
  1. v nebytových priestoroch a v spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu nachádzajúceho sa na adrese (uvedie sa adresa bytového domu vrátane čísel vchodov bytového domu patriacich pod jedno odberné miesto), ktoré sú pripojené k distribučnej sústave PDS cez odberné miesta (uvedú sa EIC kódy a čísla elektromerov odberných miest nebytových priestorov, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu), nie sú umiestnené alebo prevádzkované zariadenia osôb, ktorí nie sú odberatelia elektriny v domácnosti podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. nebytové priestory a spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu užívajú výlučne domácnosti a nie sú, a to ani čiastočne, prenechané na podnikateľské účely iným osobám.
 2. Spoločné čestné vyhlásenie vlastníkov bytov alebo odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí majú uzavretú združenú zmluvu o dodávke elektriny pre odberné miesto v príslušnom byte, ktoré musí obsahovať nesledujúce údaje:
  1. identifikačné údaje žiadateľa, ktorým je správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí vykonávajú správu bytového domu ku dňu podpisu čestného vyhlásenia,
  2. identifikačné údaje vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti v bytovom dome, a to
   • meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby,
   • údaje o byte, a to adresa, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu, EIC kód odberného miesta bytu,
   • označenie osoby, a to, či ide o vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti,
 3. vyhlásenie vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti, že byt slúži výlučne na bývanie a spotreba elektriny v byte, ktorý užíva, je výlučne pre vlastnú spotrebu vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti v súlade s § 3 písm. b) bod 9. zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čestné vyhlásenie žiadateľa musí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis žiadateľa. Čestné vyhlásenie vlastníkov bytov alebo odberateľov elektriny v domácnosti v bytovom dome musí obsahovať dátum vyhotovenia a podpis vlastníka bytu alebo odberateľa elektriny v domácnosti.

Podpisy na čestných vyhláseniach nemusia byť úradne osvedčené. Vzorové tlačivá žiadosti s uvedenými požadovanými údajmi sú uverejnené na webovom sídle PDS.

Postup pridelenia distribučnej sadzby pre domácnosť

Ak má žiadateľ s PDS uzatvorenú individuálnu zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy pre odberné miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, žiadateľ písomne požiada PDS o zmenu priradenia distribučnej sadzby a k žiadosti predloží všetky požadované doklady.

Ak má žiadateľ uzatvorenú s dodávateľom elektriny zmluvu o združenej dodávke elektriny do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, žiadateľ písomne požiada o zmenu priradenia distribučnej sadzby PDS prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny a k žiadosti priloží všetky požadované doklady. Dodávateľ elektriny následne predloží žiadosť žiadateľa spolu so všetkými dokladmi PDS. Uvedené platí aj vtedy, ak dodávateľ elektriny, ktorý má uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu s PDS, žiada PDS podľa rámcovej distribučnej zmluvy o priradenie distribučnej sadzby pre používateľov DS v domácnosti do odberných miest spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

PDS bezodkladne priradí odberným miestam spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu na základe žiadosti žiadateľa príslušné distribučné sadzby pre používateľov DS v domácnosti, po:

 1. predložení správne a úplne vyplnenej žiadosti žiadateľa spolu s prílohami,
 2. potvrdení správnosti čísel elektromerov a EIC kódov odberných miest uvedených v žiadosti,
 3. určení spotreby elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

Priradenie sadzby pre domácnosť je účinné od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom PDS pridelil žiadateľovi sadzbu pre domácnosť.

PDS má právo overiť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti a v prípade zistených rozdielov v skutkovom stave a údajov uvedených v žiadosti, žiadosť zamietne, o čom bezodkladne informuje predkladateľa žiadosti.

Sadzbu prislúchajúcu používateľom DS pre domácnosti nie je možné priznať spätne.

Po priradení sadzby pre domácnosť sa bezodkladne uzatvára nová zmluva o združenej dodávke elektriny, prípadne individuálna zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej sústavy do príslušného odberného miesta spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu alebo sa uzatvorí dodatok k existujúcej zmluve.

Zmena a opatrenia pri zmene podmienok priznania distribučnej sadzby pre domácnosť

Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v žiadosti a v jej prílohách žiadateľ bezodkladne oznámi PDS alebo svojmu dodávateľovi elektriny, ktorý následne bezodkladne informuje o tejto skutočnosti PDS. Ak táto zmena znamená, že spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu nie sú spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, PDS určí spotrebu elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu po doručení oznámenia od žiadateľa a od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom prestal žiadateľ uvedené podmienky spĺňať, začne PDS fakturovať v príslušných odberných miestach sadzbu pre používateľov DS mimo domácností.

PDS má právo kedykoľvek, aj po priradení sadzby pre domácnosť, vykonať kontrolu odberných miest a odberných zariadení spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu za účelom preukázania skutočností uvedených žiadateľom v žiadosti a jej prílohách, ktoré predložil PDS. Ak pri kontrole PDS zistí, že užívanie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu nie je spojené výlučne s užívaním bytov, nebytových priestorov alebo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu iba domácnosťami, po odpočte spotreby elektriny v príslušných odberných miestach spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, vykonaného v rámci kontrolného zisťovania, PDS bezodkladne priradí žiadateľovi pôvodnú sadzbu pre používateľov DS mimo domácností a začne fakturovať žiadateľovi v príslušných odberných miestach sadzbu pre používateľov DS mimo domácnosti.

Ak PDS zistí a preukáže, že podmienky pre pridelenie sadzby pre distribúciu elektriny určenú pre domácnosti neboli splnené už v čase priradenia takejto sadzby, priradí príslušnému odbernému miestu pôvodnú sadzbu a žiadateľ uhradí vzniknutý rozdiel v platbách za distribúciu elektriny. V tomto prípade PDS postupuje ako pri neoprávnenom odbere elektriny.

Uvedené zásady sú predmetom uzatvorených zmlúv dotknutých strán alebo ich dodatkov. Celé znenie rozhodnutia nájdete tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opätovné pripojenie

Ak už vaša nehnuteľnosť bola v minulosti pripojená a chcete sa opätovne pripojiť.

Viac

Nové pripojenie

Ak ešte nie ste pripojení a chcete sa pripojiť do distribučnej siete.

Viac

Zmena dodávateľa elektriny

Ak ste pripojení, no chcete zmeniť dodávateľa elektrickej energie.

Viac