Užitočné informácie k pripojeniu odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave

Užitočné informácie k pripojeniu odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave

Žiadosť o pripojenie môžete podať jedným z nasledovných spôsobov:

  1. elektronicky
  2. v prípade domácnosti na Zákazníckej linke 0850 333 999;
  3. prostredníctvom vybraného dodávateľa elektriny;
  4. vyplnením tlačiva a jeho zaslaním na korešpondenčnú adresu spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1

Podrobný návod na vyplnenie formulára žiadosti o pripojenie - všetkých jeho položiek, ako aj vzory vyplnených žiadostí o pripojenie nájdete tu.

V prípade novo zriaďovaného odberného miesta je k žiadosti o pripojenie potrebné priložiť prehľadný situačný plán s vyznačením polohy objektu vrátane parcelných čísiel pozemkov a názvov ulíc. V prípade, že z priloženej dokumentácie nebude možné identifikovať budúce odberné miesto, čas vybavenia vašej požiadavky sa môže predĺžiť.

Písomné stanovisko k žiadosti o pripojenie, ktorým je vo väčšine prípadov návrh zmluvy o pripojení, vám bude zaslaný do maximálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o pripojenie spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Ide o hraničný termín zaslania písomného stanoviska, vo väčšine prípadov je žiadosť spracovaná pred termínom 30 kalendárnych dní.

Či je potrebné hradiť cenu za pripojenie, sa dozviete z doručenej zmluvy o pripojení. Cenu za pripojenie je potrebné platiť najmä pri budovaní nových odberných miest a zvyšovaní maximálnej rezervovanej kapacity. Cena za pripojenie predstavuje poplatok za zabezpečenie maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej v zmluve o pripojení a umožnenie pripojenia žiadateľa po splnení všetkých obchodných a technických podmienok pripojenia na strane žiadateľa.

Výška ceny za pripojenie na napäťovej úrovni NN sa odvíja od amperickej hodnoty hlavného ističa podľa platného cenníka na aktuálny kalendárny rok, ktorý nájdete na webovej stránke www.zsdis.sk. Cena za pripojenie je stanovená spôsobom
uvedeným vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a/alebo v súlade s príslušným cenovým rozhodnutím ÚRSO.

Cenu za pripojenie môžete uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

  1. prostredníctvom bankového prevodu na účet a pod variabilným symbolom špecifikovaným v sprievodnom liste k návrhu zmluvy o pripojení;
  2. poštovou poukážkou priloženou k návrhu zmluvy o pripojení;
  3. prostredníctvom QR kódu uvedeného v sprievodnom liste k návrhu zmluvy o pripojení.

Jedno vyhotovenie podpísaného návrhu zmluvy je potrebné doručiť buď elektronicky na e-mailovú adresu odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Elektroenergetické zariadenie medzi deliacim miestom určeným v zmluve o pripojení po elektromerový rozvádzač vrátane je majetkom žiadateľa, ktorý ho musí vybudovať na vlastné náklady. Odporúčame vám kontaktovať vybraného dodávateľa takýchto prác – elektrikára, spoločnosť zaoberajúcu sa touto činnosťou, ktorá tieto práce zabezpečí. Zároveň vám odporúčame vyžiadať si zhotovenie revíznej správy, plán skutočného vyhotovenia prípojky, resp. ďalšiu dokumentáciu, ktorá je podmienkou pripojenia – určená v technických podmienkach zmluvy o pripojení.

(napr. revíznu správu, plán skutočného vyhotovenia prípojky a pod.)

Dokumentáciu, ktorá vyplýva z technických podmienok pripojenia v zmluve o pripojení, je potrebné doručiť na korešpondenčnú adresu spoločnosti:

Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

resp. mailom na odberatel@zsdis.sk.

V sprievodnom liste/emailovej komunikácii k zasielanej dokumentácii vám odporúčame uviesť číslo zmluvy o pripojení, aby sme vedeli dokumentáciu jednoznačne priradiť.

Dĺžka pripojenia je závislá od typu pripojenia a aj od času, za ktorý splní žiadateľ podmienky pripojenia:

  1. doručenie podpísanej zmluvy o pripojení;
  2. úhrada ceny za pripojenie;
  3. plnenie technických podmienok pripojenia zo strany žiadateľa stanovené v zmluve o pripojení (príloha č.1).

Následne začne plynúť lehota plnenia predmetu zmluvy o pripojení na strane spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., stanovená v zmluve o pripojení – odsek II., bod 3. Táto lehota predstavuje maximálny možný čas realizácie pripojenia potom, ako budú splnené podmienky pripojenia na vašej strane.

Maximálne po uplynutí tejto lehoty by malo byť odberné miesto technicky pripravené na montáž/zapojenie elektromera. O tejto skutočnosti bude žiadateľ písomne informovaný doručením „Oznámenia o splnení technických podmienok pripojenia“.

Pre samotnú montáž/zapojenie elektromera je potrebné uzatvorenie ďalšieho zmluvného vzťahu s vybraným dodávateľom elektriny, ktorého kontaktujte bezodkladne po doručení informácie o splnení technických podmienok pripojenia. Po doručení požiadavky na pripojenie od vybraného dodávateľa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., bude elektromer zapojený do 5 pracovných dní.

V prípade, že žiadosť o pripojenie podáte prostredníctvom webovej stránky www.zsdis.sk, môžete jej stav sledovať online.

V prípade, že ste využili inú možnosť podania žiadosti o pripojenie, sa v prípade potreby informujte o stave spracovania vašej žiadosti na Zákazníckej linke 0850 333 999.

Všetky informácie nájdete na tejto webovej stránke, resp. nás môžete kontaktovať na Zákazníckej linke 0850 333 999.

Poštová adresa
Západoslovenská distribučná, a.s.
P.O.BOX 292
810 00 Bratislava 1

Sídlo spoločnosti /podateľňa
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava