Systém integrovaného manažérstva

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., na základe vykonaného recertifikačného auditu systému integrovaného manažérstva (SIM) v dňoch 25. - 26. októbra 2016, potvrdila zhodu svojich činností s požiadavkami noriem ISO 14 001 a OHSAS 18 001, požiadavkami právnych predpisov a získala  tak certifikáty ISO 14 001 a OHSAS 18 001 na ďalšie trojročné obdobie. Certifikáty vydala nezávislá certifikačná spoločnosť 3 EC International, a.s.

Od roku 2009 sa v spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., uskutočnili aktivity, ktorých cieľom bola implementácia SIM podľa požiadaviek noriem ISO 14 001 a OHSAS 18001. Následne sa v roku 2010 uskutočnil certifikačný audit, a v rokoch 2013 a 2016 bola spoločnosť opäť úspešne recertifikovaná.

Západoslovenská distribučná, a.s., sa riadi dôležitou zásadou európskej politiky v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Prevencia je lepšia ako liečba, a stanovila ako prioritu preventívny prístup k riadeniu. Svoje niekoľkoročné úsilie v problematike ochrany životného prostredia a BOZP preukazuje aktivitami, ako sú napríklad:

  • informačná kampaň Bezpečnosť bez kompromisov,
  • kampaň Stop and Go,
  • ochrana avifauny
  • iniciatíva Chránené stromy,
  • Safety Management Index,
  • pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných obáv.
Certifikát za efektívny systém manažérstva BOZP Certifikát za efektívny systém environmentálneho manažérstva 
Certifikát OHSAS 2016
Certifikát ISO 2016