Prehľad akcionárov

             Výška podielu na základnom imaní
K 31. 12. 2012absolútna hodnota v EURv % vyjadrení výška hlasovacích práv 
Západoslovenská energetika, a.s. 663 911 580 100 % 100 %