SEPA

Základné informácie o SEPA

Základným cieľom projektu  SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) bolo zrušenie hraníc a zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v mene euro. SEPA platby sú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách.

Krajiny SEPA:

Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte,Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Saint Pierre a Miquelon

Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marino.

Výhody SEPA využívajú najmä firmy obchodujúce so zahraničím. Postačuje jeden účet na všetky finančné transakcie, ktoré robia v eurách.


Najdôležitejšie zmeny v bankových platbách

SEPA platby

 Od 1. februára 2014 sú všetky domáce a cezhraničné platby v eurách v rámci krajín Európskeho spoločenstva SEPA platbami. Úhrady a inkasá sa realizujú z účtu kdekoľvek v rámci SEPA krajín rovnako a za rovnaký poplatok ako v prípade domácich platieb.

Zmena na IBAN účet

Pred zavedením SEPA platby sme využívali účet v tvare BBAN (base bank account number). Od 1. 2. 2014 sú banky a podnikatelia  povinní komunikovať svoje číslo bankového účtu už iba v IBAN forme. Od 1. 2. 2016 nadobudli túto povinnosť aj fyzické osoby. IBAN (International Bank Account Number) predstavuje 24-miestny medzinárodný formát bankového účtu, ktorý sa tvorí podľa dohodnutých pravidiel zo slovenského formátu účtu.
Príklad: súčasný tvar účtu (BBAN):  2628178102/1100
Účet vo formáte IBAN:  SK84 1100 0000 0026 2817 8102

Zmeny v inkasách

Klient  si súhlas s inkasom vybaví v banke - osobne alebo prostredníctvom internetbankingu.

Ako prvý krok si musí zriadiť tzv. Mandát na inkaso v SEPA s príjemcom platieb, t.j. so svojím dodávateľom služby. Následne je povinný o tom informovať aj svoju banku, buď osobne alebo prostredníctvom internetbankingu a zadať súhlas s inkasom aj v banke. Tam si môže zriadiť aj limit či periodicitu inkasa.

V prípade cezhraničného inkasa nepotrebuje zriadenie účtu  v inej krajine eurozóny.

Nové pojmy

CID (Creditor Identifier) – Identifikátor príjemcu CID slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasanta. Má ho pridelený každý subjekt, ktorý  chce inkasovať finančné prostriedky z účtu platiteľa/zákazníka na základe mandátu. Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. má pridelený identifikátor CID:

Západoslovenská distribučná, a.s. SK63ZZZ70000000006
   

UMR (Unique Mandate Reference) – jedinečná referencia mandátu, ktorá slúži na identifikáciu inkasného vzťahu a konkrétneho mandátu. Zobrazuje sa v každej inkasovanej položke súvisiacej s týmto mandátom. Pre zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. bude ako UMR vygenerované samostatné 12 miestne číslo, evidované na príslušnom zmluvnom účte zákazníka.

Refund – klient má právo na vrátenie inkasovanej platby do 8 týždňov od realizácie inkasa bez udania dôvodu.

 

SEPA v spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (ZSD)

Od 1. 2. 2014 došlo  k implementácii európskej legislatívy SEPA aj do systémových nastavení ZSD

  • v bankovom styku je využívaný formát účtu v IBAN, pre fyzické osoby platila výnimka do 31. 1. 2016, kedy ešte mohli používať starý formát účtu (BBAN)
  • ZSD na svojich tlačivách zobrazuje IBAN
  • zriaďovanie inkasa - ak zákazník chce dať súhlas na inkaso, musí vyplniť formulár „Mandát na inkaso v SEPA“, ktorý je zverejnený na tejto stránke ZSD v časti "Iné". Formulár obsahuje inštrukcie pre jeho správne vyplnenie. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, ktorá je uvedená aj v inštrukciách pre vyplnenie formulára.
  • po vyplnení a podpísaní formulára je potrebné, aby si zákazník zriadil inkaso aj vo svojej banke a až vtedy je proces zriadenia inkasa úplný, inak jeho banka nepovolí prostriedky zinkasovať.
    Ak mal zákazník inkaso zriadené už pred 1. 2. 2014, to ostáva v platnosti bez ohľadu na SEPA zmeny a bude realizované tak ako doteraz. 

Ďalšie informácie k  projektu SEPA nájdete na webovom sídle Národnej banky Slovenska