Práva zákazníka

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. chce svojim zákazníkom poskytovať férové a kvalitné služby. Napriek tomu, môžu nastať situácie, keď má zákazník dojem, že jeho podnet nebol dostatočne prešetrený, prípadne nepovažuje za dostatočný spôsob, akým sa ku riešeniu jeho podania spoločnosť postavila. Z tohto dôvodu bol v rámci spoločnosti zriadený inštitút ombudsmana, na ktorého sa môžete obrátiť so svojou žiadosťou o preverenie postupu pri riešení vášho podania.

Martin Mislovič
Martin Mislovič

Ombudsman spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
ombudsman@zsdis.sk

 

Krok 1: podanie reklamácie

Reklamácia je písomné podanie, ktorým sa zákazník domáha zodpovednosti na strane spoločnosti za nekvalitne poskytnuté služby a zároveň požaduje nápravu alebo náhradu. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

Písomnú reklamáciu je možné podať:

 • elektronickou formou na adrese: odberatel@zsdis.sk
 • písomnou formou na adrese:
  Západoslovenská distribučná, a.s.                         
  P.O.BOX 292
  810 00 Bratislava 1
 • písomné podanie je možné doručiť aj osobne, do podateľne spoločnosti na adrese:
  Západoslovenská distribučná, a.s.
  Čulenova 6
  816 47 Bratislava
   

Krok 2: podanie na ombudsmana

V prípade, že nesúhlasíte so  stanoviskom spoločnosti v reakcii na vašu reklamáciu, následne sa môžete obrátiť na ombudsmana spoločnosti so žiadosťou o preverenie postupu pri riešení vašej reklamácie.

Ombudsman sa zaoberá podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorí nie sú spokojní s výsledkom reklamačného procesu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Príklady podnetov v pôsobnosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy, poruchy merania, nesprávny odpočet, chybné alebo neprávne hromadné diaľkové ovládanie (HDO), kvalita dodávky elektriny, výpadky elektriny, montáž meracieho zariadenia, pripájanie nových zariadení do distribučnej sústavy.

 • podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sa netýkajú služieb poskytovaných spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.;
 • podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré ešte neboli riešené v reklamačnom konaní reklamačným oddelením spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
 • podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ak od vybavenia podania zákazníka reklamačným oddelením spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. uplynuli viac ako  3 mesiace;
 • podaniami zákazníkov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú alebo boli predmetom konania vedeného súdom alebo orgánom verejnej moci, v ktorých spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. zastupuje úsek právnych služieb alebo iný spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. splnomocnený alebo poverený zástupca;
 • podaniami dodávateľov elektriny, žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a výrobcov elektriny.
 • elektronickou formou na adrese: ombudsman@zsdis.sk
 • písomnou formou na adrese:
  Západoslovenská distribučná, a.s.
  Ombudsman
  P.O.BOX 292
  810 00 Bratislava 1
 • písomné podanie je možné doručiť aj osobne, do podateľne spoločnosti na adrese:
  Západoslovenská distribučná, a.s.
  Čulenova 6
  816 47 Bratislava
 • Z podania zákazníka musí byť zrejmé:
  1. kto ho podáva (odporúča sa uviesť základe identifikačné údaje, ako sú obchodné meno/názov/meno a priezvisko, IČO/dátum narodenia, sídlo/bydlisko, korešpondenčnú adresu, adresu odberného miesta, EIC odberného miesta zákazníka);
  2. akej veci sa podanie týka (odporúča sa opísať rozhodujúce skutočnosti a uviesť, resp. pripojiť všetky dôkazy, o ktoré zákazník opiera svoje tvrdenia);
  3. čoho sa zákazník domáha, resp. čo navrhuje.
 • Ak podanie podáva zástupca zákazníka, je potrebné spolu s podaním predložiť splnomocnenie alebo poverenie na zastupovanie; to neplatí, ak takéto splnomocnenie alebo poverenie už bolo spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. predložené v reklamačnom konaní, týkajúcom sa tej istej veci. 
 • Ak je podanie zákazníka nejasné, neurčité, nezrozumiteľné alebo ak k nemu nie sú priložené  dôkazy preukazujúce zákazníkom tvrdené skutočnosti, ktoré spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. nemá k dispozícii, ombudsman vyzve zákazníka na jeho úpravu, resp. doplnenie.
 • Pokiaľ sa ombudsman rozhodne podaním nezaoberať, vysvetlí zákazníkovi dôvody odmietnutia podania. Ombudsman môže odmietnuť najmä podania, v prípade ktorých nie je daná právomoc ombudsmana podľa článku 2, podania zhodné s podaniami, ktoré už v minulosti odmietol ako aj opakované podania toho istého zákazníka, v tej istej veci, ktorú už raz vybavil.

Každé podanie ombudsman dôkladne preskúma, a to nezávisle od výsledku predchádzajúceho reklamačného konania. Ombudsman skúma najmä to, či spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. postupovala v súlade s platnými právnymi predpismi, predpismi záväznými pre účastníkov trhu s elektrinou, zmluvnými záväzkami a vykonateľnými rozhodnutiami súdov a orgánov verejnej moci.

Šetrenie prípadu ombudsmanom nemá odkladný účinok na predchádzajúce rozhodnutia spoločnosti v danej veci.

Výsledkom šetrenia je písomné stanovisko ombudsmana, k čomu pri šetrení podania dospel a v prípade vyhodnotenia podania ako oprávneného, aj návrh na urovnanie sporu. Stanovisko ombudsmana má odporúčací charakter.