Odpovede k často kladeným otázkam

FAQ - Inteligentné meracie systémy

Znamená elektronický systém, ktorý je schopný merať spotrebu energie a pridávať k tomu viac informácií než konvenčné meradlo a ktorý je schopný vysielať a prijímať dáta s využitím niektorej formy elektronickej komunikácie. Hovoríme o plne automatizovanom systéme,  pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu.

Inteligentné siete (Smart Grids) sú automatizované, spoľahlivé a efektívne riadené distribučné sústavy, ktoré podporujú obojsmernú komunikáciu medzi výrobnými zdrojmi, distribučnou sústavou a zákazníkmi. Na základe komunikácie sa zbierajú informácie o aktuálnych potrebách výroby a spotreby energie, ktoré sa ďalej využívajú na efektívne nakladanie s elektrickou energiou.

Nie, v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, sú v  § 3 presne špecifikované kategórie odberateľov elektriny, ktorým prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém, a v zmysle § 8 bod (1) koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá podľa § 3, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému vo svojom odbernom mieste.

Inštaláciou  inteligentného meracieho systému na odbernom mieste nie je ovplyvnená kvalita elektriny, inteligentné meracie systémy však disponujú funkcionalitou na sledovanie kvality distribučnej sústavy, podľa ktorých prevádzkovateľ distribučnej sústavy dokáže zistiť zmeny kvalitatívnych parametrov, poruchy a ich rozsah.

Podľa platnej legislatívy môže byť určené meradlo nainštalované na OM maximálne  12 rokov.

Áno,  tieto  sú v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, v  § 3 špecifikované ako koncový odberateľ kategórie 4, detailne uvedené v § 3  bod (5) predmetnej vyhlášky 358/2013 Z. z.:

Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu, a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 4 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so špeciálnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 4.

Pri prevádzkovaní IMS sa kladie veľký dôraz na zabezpečenie ochrany a dôvernosti prenášaných údajov.

Pri IMS sú informácie prenášané v zabezpečenej forme.  Namerané dáta sú pre koncového odberateľa dostupné na  webovej stránke. Prístup k týmto dátam je iba pre ľudí, ktorí budú mať prístupové meno a heslo.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z inteligentného meracieho systému o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa.

Vďaka inteligentným meračom je oveľa ľahšie sledovať nielen to, koľko elektrickej energie míňame, výhodou je tiež, že informácie sa dajú rozmeniť na drobné a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky domácnosti.

Pravidlá sú určené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., kde sú koncoví odberatelia rozdelení do 4 kategórií:

Kategória 1 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 15 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
Kategória 2 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A.
Kategória 3 – odberatelia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh a MRK menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A.
Kategória 4 – odberatelia s pripojeným zariadením na výrobu elektriny, nabíjacie stanice pre elektromobily, odovzdávacie miesta, odberatelia, u ktorých budú zistené nepriaznivé spätné vplyvy.

Na vymedzenom území ZSD:

do kategórie 1 a 2 pripadá cca 20 000 OM,
do kategórie 3 pripadá cca 170 000 OM,
do kategórie 4 pripadá cca 1 000 OM.

Ak je na odbernom mieste koncového odberateľa elektriny zavedené do 14. novembra 2013 meranie typu A (intervalové meranie), prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje na takomto odbernom mieste inteligentný systém až pri výmene určeného meradla z dôvodu uplynutia  platnosti jeho overenia (vyhláška 358/2013 Z. z., § 9 bod (3)).

Zmení sa rozsah údajov o spotrebe, ktoré bude mať odberateľ k dispozícii prostredníctvom distribučného portálu (www.diportal.sk.). Do 30. júna 2015 sa nezmení fakturácia a ani charakter týchto odberných miest pre vyhodnocovanie, zúčtovanie a vyrovnanie odchýlky, pretože odberné miesta koncového odberateľa elektriny, vybavené inteligentným meracím systémom, sa do30. júna 2015 považujú na účely vyhodnocovania, zúčtovania a vyrovnania odchýlky, ako aj na účely zúčtovania a fakturácie za odberné miesta s meraním typu C s využitím typových diagramov elektriny.

Výmena elektromeru a rovnako aj inštalácia IMS je bezplatná.

Podľa § 6 vyhlášky č. 358/2013 Z. z.:

„Koncový odberateľ elektriny pristupuje k údajom nameraným inteligentným meracím systémom podľa zákona a osobitných predpisov (vyhláška č. 3/2013 Z. z. a vyhláška č. 24/2013 Z. z.) aj prostredníctvom webového sídla svojho dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a prostredníctvom webového sídla organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.

Na tento účel dodávateľ elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy a organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vytvoria na základe žiadosti koncového odberateľa elektriny koncovému odberateľovi elektriny prístupový účet k danému webovému sídlu. Za žiadosť o vytvorenie prístupového účtu k danému webovému sídlu sa považuje aj elektronická forma žiadosti cez webové sídlo dodávateľa elektriny, príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., bude registrovanému užívateľovi pre odberné miesta vybavené IMS poskytovať namerané údaje prostredníctvom aplikácie www.diportal.sk.

Vlastná spotreba inteligentného merača nie je zahrnutá v nameranej spotrebe.

Keďže výkon pripojenia bude realizovaný na diaľku, je možné, že pripojenie bude vykonané operatívnejšie, avšak v zmysle pravidiel trhu na znovupripojenie je lehota 1 deň.

Podľa funkcionality konkrétneho typu inštalovaného IMS budú odosielané hodnoty do centrály príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.  Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdáva do informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou údaje namerané IMS, ako aj všetky údaje potrebné na zabezpečenie centrálneho zberu a správy údajov nameraných IMS a údaje potrebné  na ich poskytovanie a uchovávanie podľa zákona a osobitných predpisov (vyhláška č. 3/2013 Z. z. a vyhláška č. 24/2013 Z. z.) a podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Základné, pokročilé aj špeciálne funkcionality IMS sú špecifikované vo vyhláške 358/2013 Z. z. v § 4.

Zavádzanie IMS je kľúčovým krokom k budovaniu inteligentných sietí. K inštalácii inteligentných meracích systémov na vybraných odberných miestach vo svojom vymedzenom území pristúpi spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., postupne v priebehu kalendárneho roka 2014, a to podľa naplánovaného harmonogramu počnúc mesiacom 8/2014.

V zmysle § 8 vyhlášky 358/2013 Z. z: „Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá podľa § 3, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny.“

Straty v sieti rozdeľujeme na technické (v distribučnej sústave pri transformácii a prenose elektriny) a netechnické straty (tzv. neoprávnené  odbery). Po zavedení IMS očakávame zníženie hlavne netechnických strát (zníženie strát z dôvodu nezákonnej spotreby a manipulácie s meracím prístrojom).

Lehoty na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny sú uvedené v § 7 vyhlášky 358/2013 Z. z.:

„Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentné meracie systémy pre najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov, ktorí najneskôr do
a) 31. decembra 2014 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 1, do 31. decembra 2015,
b) 31. decembra 2015 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 2 a 4, do 31. decembra 2016,
c) 31. decembra 2018 splnili kritériá na zaradenie medzi koncových odberateľov elektriny kategórie 3, do 31. decembra 2020."

Návod na odpočet digitálneho elektromera si môžete stiahnuť z tejto stránky, nachádza sa v časti „Na stiahnutie“ na pravej lište.

Nenašli ste ste všetky informácie, ktoré ste hľadali? Odpovede na vaš otázky získate prostredníctvom chatu v Potrebujete poradiť?“ na našom webovom sídle www.zsdis.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,  0850 333 999 počas pracovných dní v čase od 7.00 – 19.00 h.