Inštalácia

 

  • Inštalácia inteligentného meracieho systému (ďalej len „IMS“) na odbernom mieste je plnenie povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy uvedených v § 31 ods. 3 písm. p) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len „Vyhláška“).
  • Výmena elektromeru a aj inštalácia IMS je bezplatná.
  • Prevádzkovateľ distribučnej sústavy písomne informuje koncového odberateľa elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá Vyhlášky, o termíne inštalácie IMS v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny a informuje ho o rozsahu potrebnej súčinnosti pri inštalácii inteligentného meracieho systému najmenej 15 dní vopred.
  • Podľa Vyhlášky koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá na inštaláciu IMS, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému v odbernom mieste koncového odberateľa elektriny.
  • Podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike výrobca elektriny alebo koncový odberateľ elektriny je povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prístup k určenému meradlu a k odbernému elektrickému zariadeniu s cieľom vykonať kontrolu, výmenu, odobratie určeného meradla alebo zistenie odobratého množstva elektriny.
  • Pokiaľ je elektromer prístupný, vaša účasť pri výmene elektromera nie je nutná.
  • Pri montáži inteligentného meradla bude odovzdaný, resp. na odbernom mieste zanechaný návod na obsluhu.

Nenašli ste ste všetky informácie, ktoré ste hľadali? Pozrite si Odpovede k často kladeným otázkam.