Čo sú inteligentné meracie systémy

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej energie pomocou inteligentného meracieho prístroja, ktorý umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Hovoríme o plne automatizovanom systéme, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu.

Dôvodom realizácie IMS je predovšetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s elektrinou a podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov trhu a najmä odberateľov. Základný legislatívny rámec zavádzania IMS tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou z 13. júla 2009, ktorá ukladá všetkým členským štátom Európskej únie (ďalej len „EÚ“) povinnosti týkajúce sa zavádzania IMS do roku 2020.

Inštalácia IMS na území Slovenskej republiky sa vykonáva v súlade s plnením povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území, uvedených v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len „Vyhláška“).

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém do odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh v súlade s Vyhláškou.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahšie sledovať v priebehu dňa, koľko elektrickej energie míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môže prispieť k úspore elektriny.

Pre registrovaného používateľa sú k dispozícii namerané údaje na Distribučnom portáli www.diportal.sk . Zaregistrovať sa je možné cez odkaz na úvodnej stránke – Registrácia - Nový používateľ.

Pri registrácii je nutné poznať svoje číslo obchodného partnera a číslo „Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy“.

V prípade, ak tieto požadované identifikačné údaje nemáte k dispozícii, je možné ich získať prostredníctvom chatu Potrebujete poradiť?“ na webovom sídle www.zsdis.sk alebo telefonicky na zákazníckej linke spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,  0850 333 999 počas pracovných dní v čase od 7.00 – 19.00 h.

Distribučný portál poskytuje komfortnú dostupnosť informácií pre všetkých zákazníkov a obchodných partnerov 24 hodín 365 dní v roku. Služba je poskytovaná všetkým používateľom zdarma. Namerané údaje sú poskytované s históriou podľa pravidiel platnej legislatívy v členení: história spotreby, intervalové dáta, registrové dáta. Odberné miesta vybavené inteligentným meracím zariadením umožňujú zákazníkovi denný prístup k nameraným hodnotám výkonu v konkrétnom čase.

Nenašli ste ste všetky informácie, ktoré ste hľadali? Pozrite si Odpovede k často kladeným otázkam.