Žiadosti a formuláre

Pripojovanie odberateľov

Názov dokumentu Súbor
Žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave - domácnosti
(PDF, 702 kB)
Žiadosť o pripojenie zariadenia k distribučnej sústave - firmy (PDF, 803 kB)
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti
(PDF, 153 kB)
Krátky návod, ako vyplniť súhlas vlastníka nehnuteľnosti
(PDF, 106 kB)

Pripojovanie výrobcov

Názov dokumentu Súbor
Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy
(PDF, 175 kB)
Dotazník pre výrobne - rozšírené údaje pre výrobne (PDF, 422 kB)

Rámcová distribučná zmluva

Názov dokumentu Súbor
Vzor rámcovej distribučnej zmluvy (PDF, 383 kB)

Distribúcia elektriny

Názov dokumentu Súbor
Objednávka rezervovanej kapacity
(PDF, 643 kB)
Hlásenie o meraní statického kondenzátora (PDF, 720 kB)
Skúšobná prevádzka - Žiadosť (PDF, 515 kB)
Splnomocnenie pre zabezpečenie distribúcie (PDF, 288 kB)
Vzor zmluvy o prístupe do DS a distribúcii elektriny (PDF, 263 kB)

Proces zmeny dodávateľa

Názov dokumentu Súbor
Žiadosť o registráciu odberných miest
(PDF, 100 kB)

Iné

Názov dokumentu Súbor
Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení pre domácnosti (PDF, 772 kB)
Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení pre podnikateľov (PDF, 776 kB)
Odmietnutie návrhu zmluvy segment domácnosť (PDF, 675 kB)
Odmietnutie návrhu zmluvy segment podnikanie (PDF, 678 kB)
Žiadosť o kontrolu mechanických častí meradla
(PDF, 511 kB)
Žiadosť o skúšku meradla (PDF, 565 kB)
Žiadosť odberateľa elektriny o bezodplatné poskytnutie údajov o odbere elektriny (PDF, 305 kB)
Žiadosť o schválenie distribučnej sadzby - domácnosti v bytových domoch (PDF, 677 kB)
Žiadosť o vykonanie preložky energetického zariadenia (PDF, 302 kB)
Žiadosť o nájom transformátora (PDF, 630 kB)
Mandát na inkaso v SEPA
(PDF, 541 kB)
Podmienky poskytnutia dátového rozhrania zákazníkom (PDF, 651 kB)
Podmienky poskytnutia impulzných výstupov zákazníkovi (PDF, 663 kB)

Ako sa pripojiť?

Prečítajte si podrobný návod ako sa pripojiť do distribučnej siete.

Všetko o pripojení

Prečítajte si všetky dôležité informácie o pripojení do distribučnej siete.