Povinnosti

Získajte informácie o tom, čo všetko je potrebné urobiť pre správne nahlásenie údajov.
Nahlasovanie sa uskutočňuje v súlade s VYHLÁŠKOU č. 24/2013 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a podľa požiadaviek prevádzkovateľa prenosovej sústavy zverejnených v jeho prevádzkovom poriadku a novelou  zákona 423/2013.


Nahlasovanie údajov prevádzkovateľov miestnej distribučnej sústavy je vykonávané v MWh nasledovne:

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, denne do 12.00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň o:

a) množstve vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy pri distribúcii elektriny,
b) ostatnej vlastnej spotrebe elektriny prevádzkovateľa sústavy,
c) veľkosti strát elektriny v sústave,
d) skutočnom množstve elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho sústavy,
e) skutočných cezhraničných tokoch elektriny distribučnou sústavou,

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, údaje  v MWh s presnosťou na tri desatinné miesta na základe údajov z určených meradiel, hodnôt z typových diagramov odberu a hodnôt oznámených účastníkmi trhu s elektrinou.
Nahlasovatelia údajov sa zaregistrujú najneskôr päť pracovných dní pred samotným nahlasovaním údajov v časti Registrácia.
Nahlasovatelia údajov poskytnú denné a mesačné štatistické údaje vyplnením príslušného webového formulára v časti Denné nahlasovanie.

Pre nahlasovanie je zriadená stránka http://www.diportal.sk/statistika/nahlasovanie
Pre registráciu je zriadená stránka http://www.diportal.sk/statistika/registracia

Pre nahlasovanie údajov je potrebné vykonať nasledovné:

Najneskôr päť pracovných dní pred samotným nahlasovaním údajov je potrebné sa zaregistrovať. Pre registráciu je potrebné vložiť základné údaje.

  1. Registrácia
    Vyplňte registračný formulár a následne bude vaša požiadavka na registráciu postúpená zástupcovi prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktorý posúdi vašu žiadosť. V prípade, ak bude žiadosť úplná a správna, odblokuje konto pre používateľa. O výsledku bude používateľ informovaný.
  2. Nahlasovanie údajov
    Údaje sa nahlasujú cez po webový formulár po zadaní mena a hesla.
Ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy (MDS) máte podľa Nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z.z. povinnosť nahlasovať prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy údaje potrebné na vyúčtovanie efektívnej sadzby odvodu do Národného jadrového fondu. Údaje za príslušný mesiac odovzdá prevádzkovateľ MDS vždy do 7. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca Prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na adresu odvodnjf@zsdis.sk.

Prevádzkovateľ MDS uhradí efektívnu sadzbu za množstvo elektriny dodané v tejto miestnej distribučnej sústave vrátane platby z uplatnenia efektívnej sadzby za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a spotrebovanú v rámci ostatnej spotreby elektriny prevádzkovateľa MDS, okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.

Z dôvodu odlišného uplatnenia DPH pre koncovú spotrebu jednotlivých odberateľov v rámci MDS a vlastnej spotreby prevádzkovateľa MDS vás preto žiadame nahlasovať údaje pre vyúčtovanie efektívnej sadzby v nasledovnom členení:

  1. vlastná spotreba prevádzkovateľa MDS – bude fakturovaná s 20 % DPH,
  2. koncová spotreba spolu za jednotlivé odberné miesta v MDS – bude fakturovaná bez uplatnenia DPH (DPH si uplatní voči týmto odberateľom prevádzkovateľ MDS).

Ak prevádzkovateľ MDS nahlási iba jedno číslo ako hodnotu na vyúčtovanie efektívnej sadzby, bude mu fakturované toto množstvo elektriny podľa bodu 1., teda ako vlastná spotreba prevádzkovateľa MDS a bude fakturované s 20 % DPH.

Ak prevádzkovateľ MDS nenahlási potrebné údaje na vyúčtovanie efektívnej sadzby do 7. kalendárneho dňa na vyúčtovanie efektívnej sadzby, bude mu fakturované množstvo elektriny odobrané a namerané na vstupe do jeho MDS podľa bodu 1., teda ako vlastná spotreba prevádzkovateľa MDS a bude fakturované s 20 % DPH.

V prípade nejasností týkajúcich sa odvodu do Národného jadrového fondu zasielajte svoje otázky na e-mailovú adresu odvodnjf@zsdis.sk.