Ako sa pripojiť

Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy má v zmysle právnych predpisov množstvo povinností. Ponúkame vám pomoc pri realizácii niektorých z nich.

Informácia pre používateľov distribučnej sústavy v domácnosti a pre používateľov distribučnej sústavy mimo domácnosti ohľadom tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, za poskytovanie systémových služieb a za prevádzkovanie systému na rok 2012:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, v termíne od 1. 1. 2012 do dňa doručenia cenového rozhodnutia na rok 2012 uplatní cenu schválenú cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0060/2011/E a 0092/2011/E v znení rozhodnutia 0331/2011/E na rok 2011, ak Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nerozhodne o príslušných tarifách pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., na rok 2012 do 31. 12. 2011.

Užitočné odkazy